Overzicht werkwoorden (1)

Alle grammaticale onderwerpen uit het eerste deel van Paspoort voor Rusland zijn aan de orde geweest. Tot slot volgt nu een werkwoordenoverzicht, gerangschikt per hoofdstuk.

Bij het leren van de Russische werkwoorden is het belangrijk om te onthouden dat aan de infinitief niet altijd is te zien of een werkwoord tot de e-vervoeging of de i-vervoeging behoort. Het is daarom verstandig om de infinitief van werkwoorden te leren samen met de vormen van de eerste en tweede persoon enkelvoud. Dit helpt bovendien bij het onthouden van het accentpatroon.

   Betekenis  Imperfectief  Perfectief
 
 3  wonen, leven  жить
   werken  рабóтать
   gaan, lopen (pf: vertrekken)  идти́  пойти́
   gaan, rijden (pf: vertrekken)  éхать  поéхать
   lezen  читáть  прочитáть
   doen, maken  дéлать  сдéлать
   wachten, wachten op  ждать  подождáть
   weten, kennen  знать
 4  bereiken, rijden tot  доезжáть до +2  доéхать до +2
   begrijpen, verstaan  понимáть  поня́ть
   bereiken, lopen tot  доходи́ть до +2  дойти́ до +2
 5  kopen  покупáть  купи́ть
   denken (pf: even ~)  дýмать  подýмать
   willen  хотéть  захотéть
   houden van, beminnen  люби́ть +4
   fotograferen  фотографи́ровать—-  сфотографи́ровать
   verkopen  продавáть  продáть
   praten, spreken  говори́ть  сказáть
   kosten, (de moeite) waard zijn  стóить
    laten zien, tonen  покáзывать  показáть
   betalen  плати́ть  заплати́ть
   zien  ви́деть  уви́деть
   kijken, bekijken  смотрéть  посмотрéть
   klaarmaken, bereiden  готóвить  приготóвить
   toevoegen  добáвить
 6  (ver)zenden, (ver)sturen  посылáть  послáть
   schrijven  писáть  написáть
   zijn  быть
   kiezen, intoetsen  набирáть  набрáть
    telefoneren, opbellen  звони́ть  позвони́ть
   krijgen, ontvangen  получáть  получи́ть
   kwijtraken, verliezen  теря́ть  потеря́ть
   verhuizen  переезжáть  переéхать
   openen  открывáть  откры́ть
   beginnen  начинáть  начáть
   verzamelen, zoeken  собирáть  собрáть
   antwoorden  отвечáть  отвéтить
   liggen  лежáть
   luisteren naar, beluisteren  слýшать  послýшать
   overbrengen, doorgeven  передавáть  передáть
   kunnen, in staat zijn te  мочь  смочь
   bestellen, bespreken, aanvragen  закáзывать  заказáть
   opnieuw opbellen, terugbellen  перезвони́ть
   horen  слы́шать  услы́шать
 7  eruitzien  вы́глядеть
   aankomen, arriveren (rijdend)  приезжáть  приéхать
   aankomen, arriveren (te voet)  приходи́ть  прийти́
   dansen  танцевáть
   worden  станови́ться +5  стать +5
   uitnodigen  приглашáть  пригласи́ть
   eten  есть  съесть
   vertellen  расскáзывать  рассказáть
   dineren, warm eten (‘s middags)  обéдать  пообéдать
   praten, kletsen  разговáривать
   schenken, cadeau geven  дари́ть  подари́ть
 8  staan  стоя́ть
   vragen, informeren  спрáшивать +4  спроси́ть +4
   afmaken, beëindigen  кончáть  кóнчить
   naar binnen gaan  входи́ть  войти́
   komen uit, naar buiten gaan  выходи́ть  вы́йти
   kussen  целовáть  поцеловáть
   opnemen (geld), huren  снимáть  снять
   zoeken  искáть
   vinden  находи́ть  найти́
   (neer)leggen, (neer)zetten,  plaatsen  положи́ть
    zitten  сидéть
   (achter)blijven  оставáться  остáться
 9  gebeuren  случи́ться
   studeren, bezig zijn met  занимáться +5  позанимáться +5
   uitleggen; duidelijk maken  объясня́ть  объясни́ть
   overschrijven, herschrijven  перепи́сывать  переписáть
   tentamen … doen/afleggen, halen  сдать экзáмен по +3е
   (iemand) helpen  помогáть (+3)  помóчь (+3)
   zich voorbereiden op, hw. maken  готóвиться к +3
   voorzeggen  подскáзывать  подсказáть
   stellen, neerzetten, plaatsen  стáвить  постáвить
   opgeven; stellen (v. vraag)  задавáть  задáть
   (van buiten) leren  учи́ть  вы́учить
   opstaan  вставáть  встать
   slapen  спать
   zwijgen  молчáть
   vergeten  забывáть  забы́ть
   (ergens) studeren, student zijn  учи́ться
   elkaar ontmoeten  встрéтиться с +5
   spreken, een gesprek hebben  поговори́ть
   beginnen (onovergankelijk)  начинáться  начáться
   herhalen  повторя́ть  повтори́ть
   overlezen, herlezen  перечи́тывать  перечитáть
 10  herstellen, repareren, opknappen  ремонти́ровать
   vertrekken, weggaan (rijdend)  уезжáть  уéхать
   zich verzamelen; van plan zijn te  собирáться
   uitrusten, vakantie houden  отдыхáть
   koken  вари́ть  свари́ть
   zwemmen, baden  купáться
   zonnebaden, zonnen  загорáть
   nemen  брать  взять
   (op)groeien  расти́  вы́расти
   terugkeren  возвращáться  возврати́ться
   rollen, rijden  катáться
   spelen (tegen)  игрáть (c +5)  сыгрáть (c +5)
   bevallen, prettig/lekker vinden  нрáвиться  понрáвиться
   wandelen  гуля́ть
   tegenkomen, ontmoeten; afhalen  встречáть  встрéтить
   zich bevinden  находи́ться
 11  aanmoedigen, supporter zijn (van)  болéть за +4
   winnen van  выи́грывать у +2  вы́играть у +2
   verliezen van  проигрáть +3
   iemand (3) iets (2) (toe)wensen  желáть +3е +2е
   gaan zitten; instappen  сади́ться  сесть
   geven  давáть  дать
   schreeuwen  кричáть
   scoren  заби́ть
   schoppen, slaan tegen  бить по +3
   stilleggen, stoppen  останáвливать
   iemand (3) storen, hinderen  мешáть +3
   kunnen, de vaardigheid bezitten  умéть
   eindigen (onovergangkelijk)  кончáться  кóнчиться
   naar/op iem. toekomen/afkomen  подходи́ть к+3  подойти́ к+3
   achter iemand/iets aanrennen  бéгать за +5
   trainen  тренировáться
   garanderen  гаранти́ровать
   zich herinneren  пóмнить
   reizen  путешéствовать
   iemand (4) iets (3) leren, bijbrengen  учи́ть +4 +3  научи́ть +4 +3
   huilen (pf: beginnen te ~)  плáкать  заплáкать
 12  langsgaan, langskomen (bij)  заходи́ть (к+3)  зайти́ (к+3)
   oversteken, (over)gaan  переходи́ть  перейти́
   heten (van dingen)  назывáться
   kennis maken met  познакóмиться с+5
   geven, teruggeven  отдáть
   ophangen (op/aan)  вéсить (на +4)  повéсить (на +4)
   opruimen  убирáть  убрáть
   verhuren  сдавáть  сдать
   kiezen, een keuze maken; uitzoeken  выбирáть  вы́брать
 13  besluiten, beslissen; oplossen  решáть  реши́ть
   zich druk/ongerust maken  волновáться
   drinken  пить  вы́пить
   brengen, meenemen  приноси́ть  принести́
   proberen  прóбовать  попрóбовать
   aanraden, aanbevelen  совéтовать  посовéтовать
   belanden, terechtkomen  попáсть (в/на +4)
 (mee)brengen (per vervoermiddel)  привози́ть  привезти́
   hebben  имéть
   verschijnen  появи́ться
   bouwen  стрóить  пострóить
   gooien, werpen (naar/in)  бросáть (в +4)  брóсить (в +4)
 14  bemachtigen, te pakken krijgen  достáть
   hangen  висéть
   organiseren  организовáть  idem
   voorstellen, aanbieden  предлагáть  предложи́ть
   vertalen  переводи́ть
   optreden  выступáть
   zingen, kraaien  петь
   vergelijken  срáвнивать
 even/een beetje wandelen  погуля́ть
 bezoeken, vaak gaan naar  ходи́ть в/на +4
   geboren worden  роди́ться
   uitvoeren  испóлнить
   weggaan, weglopen  уходи́ть  уйти́
 15   noemen  назывáть +5  назвáть +5
   bestuderen  изучáть
   eindigen, aflopen  закáнчиваться
   spijbelen  прогýливать
   weigeren, afzien van  отказáться от +2
   plaatsvinden, georganiseerd zijn  состоя́ться
   tekenen  рисовáть  нарисовáть
   doden, vermoorden  убивáть  уби́ть
   (vast)pakken, (vast)grijpen  схвати́ть
   rood worden  покраснéть
   sterven, doodgaan  умирáть  умерéть
   bang zijn voor  боя́ться +2
   bleek worden  побледнéть
   beginnen te lachen  засмея́ться
   creëren, scheppen  создáть

 

2 Comments

 1. Чебурашка
  4 oktober 2017

  Deze lijst is zo ontzettend fijn om te gebruiken! Zou er ook nog een lijst komen van boek 2 en 3?

  • Harmen Dijkhuizen
   10 oktober 2017

   Die komen er zeker! Ik verwacht pas komend jaar; eerst afstuderen. 🙂

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 30 jan 2013, en is gearchiveerd onder Werkwoord.

Tags

, , , , ,