Tijdsbepalingen

Tijdsbepalingen antwoordend op de vraag когдá? (wanneer?) worden in het Russisch uitgedrukt door:

bijwoorden

позавчерá eergisteren
вчерá gisteren
сегóдня vandaag
зáвтра morgen
послезáвтра overmorgen

voorzetselconstructies

в э́тот момéнт op dit moment
в э́то врéмя op dit moment/tijdstip
в какóй день? op welke dag?
в э́тот день op deze dag
в понедéльник op maandag

Dagaanduiding

в какóй день? – op welke dag?
в понедéльник – op maandag

Het voorzetsel op in de dagaanduiding wordt uitgedrukt door het voorzetsel в + 4e naamval.

maandag понедéльник op maandag в понедéльник
dinsdag втóрник op dinsdag вo втóрник
woensdag средá op woensdag в срéду
donderdag четвéрг op donderdag  в четвéрг
vrijdag пя́тница op vrijdag  в пя́тницу
zaterdag суббóта op zaterdag  в суббóту
zondag воскресéнье op zondag  в воскресéнье
 • let op: вo втóрник
 • средá – в срéду
 • в срéду, в пя́тницу, в суббóту
 • Om aan te geven dat iets altijd op een bepaalde dag van de week plaatsvindt, gebruikt men de constructie по + een dag van de week in de 3e nv. meervoud.
  – По каким дням?
  – П
  о понедéльникам, по втóрникам, по срéдам etc.

NB:

на какóй недéле? in welke week?
на этой недéле deze week
на прóшлой недéле vorige week
 • на + 6e naamval

Maandaanduiding

в какóм мéсяце? – in welke maand?
в мáе, в декабрé – in mei, in december

Het voorzetsel in in de maandaanduiding wordt uitgedrukt door het voorzetsel в + 6e naamval.

januari янвáрь in januari в янвaрé*
februari феврáль in februari в феврaлé
maart март in maart в мáртe
april апрéль in april  в апрéлe
mei май in mei  в мáe
juni ию́нь in juni  в ию́нe
juli ию́ль in juli  в ию́лe
augustus áвгуст in augustus  в áвгустe
september сентя́брь in september  в сентябрé
oktober октя́брь in oktober  в октябрé
november ноя́брь in november  в ноябрé
december декáбрь in december  в декaбрé
 • *let op de accentverschuivingen in de locatief. De maanden van het jaar zijn mannelijk.

NB:

в какóм годý? in welk jaar?
в э́том годý dit jaar
в прóшлом годý vorig jaar
 • в + 6e naamval

Dagdeelaanduiding

ýтром он рабóтает – ’s morgens werkt hij
вéчером онá читáет – ’s avonds leest zij
нóчью они спя́т – ’s nachts slapen ze
днём мы на рабóте – overdag zijn wij op ons werk

Het dagdeel dat wordt aangeduid staat in de 5e naamval.

Datumaanduiding

какóе сегóдня числó? – welke datum is het vandaag?
сегóдня шестóе (числó) áвгустa – vandaag is het 6 augustus
(letterlijk: ‘de vijfde datum van augustus’)

Bij de datumaanduiding worden uitsluitend rangtelwoorden (пéрвый, вторóй, трéтий enz.) gebruikt. Het rangtelwoord is onzijdig, want het congrueert met числó (getal; datum).

Какóго числá? – op welke datum?
пéрвого числá – op de eerste van de maand
пéрвого áвгустa- op 1 augustus

Het voorzetsel op in de datumaanduiding wordt uitgedrukt door de 2e naamval.

 • Сóня, какóго числá у тебя́ начинáются экзáмены?
  Sonja, op welke datum beginnen je examens?
 • Пéрвого ию́ня – пéрвый экзáмен по матемáтике.
  Op één juni is het eerste examen voor wiskunde.

OEFENBOEK: hoofdstuk 9, oefening 1 en 2

4 Comments

 1. Zarina Zaripova
  8 april 2016

  Bedankt voor de nuttige informatie over de Russische grammatica. Ik heb alleen een vraag: hoe zou ik aan de oefeningen kunnen komen?

 2. Maarten
  2 november 2018

  Maar hoe zeg je bijvoorbeeld van het jaar xxxx tot het jaar xxxx, of gedurende de jaren xxxx-xxxx?

 3. Harmen Dijkhuizen
  2 februari 2019

  Hoi Maarten,

  Bijvoorbeeld:
  с 1894 по 1917 годы – van 1894 tot (en met) 1917.
  Na het voorzetsel c volgt hier de 2e nv., по regeert hier de 4e naamval.

  Bijvoorbeeld:
  в двадцатые годы – in/gedurende de twintiger jaren; in/gedurende de jaren twintig
  в средние века – in de Middeleeuwen
  в старину – in vroegere tijden
  Alle krijgen в + 4e naamval, waar je wellicht de 6e naamval had verwacht.

  Vriendelijke groet,

  Harmen

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 04 okt 2012, en is gearchiveerd onder Woord en getal.

Tags

, , , , , , ,