Tijdsbepalingen

Tijdsbepalingen antwoordend op de vraag когдá? (wanneer?) worden in het Russisch uitgedrukt door:

bijwoorden

позавчерá eergisteren
вчерá gisteren
сегóдня vandaag
зáвтра morgen
послезáвтра overmorgen

voorzetselconstructies

в э́тот момéнт op dit moment
в э́то врéмя op dit moment/tijdstip
в какóй день? op welke dag?
в э́тот день op deze dag
в понедéльник op maandag

Dagaanduiding

в какóй день? – op welke dag?
в понедéльник – op maandag

Het voorzetsel op in de dagaanduiding wordt uitgedrukt door het voorzetsel в + 4e naamval.

maandag понедéльник op maandag в понедéльник
dinsdag втóрник op dinsdag вo втóрник
woensdag средá op woensdag в срéду
donderdag четвéрг op donderdag  в четвéрг
vrijdag пя́тница op vrijdag  в пя́тницу
zaterdag суббóта op zaterdag  в суббóту
zondag воскресéнье op zondag  в воскресéнье
 • let op: вo втóрник
 • средá – в срéду
 • в срéду, в пя́тницу, в суббóту
 • Om aan te geven dat iets altijd op een bepaalde dag van de week plaatsvindt, gebruikt men de constructie по + een dag van de week in de 3e nv. meervoud.
  – По каким дням?
  – П
  о понедéльникам, по втóрникам, по срéдам etc.

NB:

на какóй недéле? in welke week?
на этой недéле deze week
на прóшлой недéле vorige week
 • на + 6e naamval

Maandaanduiding

в какóм мéсяце? – in welke maand?
в мáе, в декабрé – in mei, in december

Het voorzetsel in in de maandaanduiding wordt uitgedrukt door het voorzetsel в + 6e naamval.

januari янвáрь in januari в янвaрé*
februari феврáль in februari в феврaлé
maart март in maart в мáртe
april апрéль in april  в апрéлe
mei май in mei  в мáe
juni ию́нь in juni  в ию́нe
juli ию́ль in juli  в ию́лe
augustus áвгуст in augustus  в áвгустe
september сентя́брь in september  в сентябрé
oktober октя́брь in oktober  в октябрé
november ноя́брь in november  в ноябрé
december декáбрь in december  в декaбрé
 • *let op de accentverschuivingen in de locatief. De maanden van het jaar zijn mannelijk.

NB:

в какóм годý? in welk jaar?
в э́том годý dit jaar
в прóшлом годý vorig jaar
 • в + 6e naamval

Dagdeelaanduiding

ýтром он рабóтает – ’s morgens werkt hij
вéчером онá читáет – ’s avonds leest zij
нóчью они спя́т – ’s nachts slapen ze
днём мы на рабóте – overdag zijn wij op ons werk

Het dagdeel dat wordt aangeduid staat in de 5e naamval.

Datumaanduiding

какóе сегóдня числó? – welke datum is het vandaag?
сегóдня шестóе (числó) áвгустa – vandaag is het 6 augustus
(letterlijk: ‘de vijfde datum van augustus’)

Bij de datumaanduiding worden uitsluitend rangtelwoorden (пéрвый, вторóй, трéтий enz.) gebruikt. Het rangtelwoord is onzijdig, want het congrueert met числó (getal; datum).

Какóго числá? – op welke datum?
пéрвого числá – op de eerste van de maand
пéрвого áвгустa- op 1 augustus

Het voorzetsel op in de datumaanduiding wordt uitgedrukt door de 2e naamval.

 • Сóня, какóго числá у тебя́ начинáются экзáмены?
  Sonja, op welke datum beginnen je examens?
 • Пéрвого ию́ня – пéрвый экзáмен по матемáтике.
  Op één juni is het eerste examen voor wiskunde.

OEFENBOEK: hoofdstuk 9, oefening 1 en 2

4 Comments

 1. Zarina Zaripova
  8 april 2016

  Bedankt voor de nuttige informatie over de Russische grammatica. Ik heb alleen een vraag: hoe zou ik aan de oefeningen kunnen komen?

 2. Maarten
  2 november 2018

  Maar hoe zeg je bijvoorbeeld van het jaar xxxx tot het jaar xxxx, of gedurende de jaren xxxx-xxxx?

 3. Harmen Dijkhuizen
  2 februari 2019

  Hoi Maarten,

  Bijvoorbeeld:
  с 1894 по 1917 годы – van 1894 tot (en met) 1917.
  Na het voorzetsel c volgt hier de 2e nv., по regeert hier de 4e naamval.

  Bijvoorbeeld:
  в двадцатые годы – in/gedurende de twintiger jaren; in/gedurende de jaren twintig
  в средние века – in de Middeleeuwen
  в старину – in vroegere tijden
  Alle krijgen в + 4e naamval, waar je wellicht de 6e naamval had verwacht.

  Vriendelijke groet,

  Harmen

Informatie

Dit artikel is geschreven op 04 okt 2012, en is gearchiveerd onder Woord en getal.

Tags

, , , , , , ,